O ośrodku

LOGOOśrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (OSOSBSP) został utworzony w 2014 roku w celu zabezpieczenia procesu szkolenia operatorów obsług systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), techników systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów i techników zestawów sterowanych manewrujących celi powietrznych (ZSMCP).

Zadania Ośrodka:

 1. Szkolenie doskonalące żołnierzy zawodowych w ramach szkolenia kursowego:
  • kandydatów na operatorów i techników systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do 150 kg
  • kandydatów na instruktorów operatorów BSP do 150 kg. i instruktorów pilotów - operatorów systemów BSP powyżej 150 kg
  • kandydatów na operatorów i techników Zestawów Sterowanych Manewrujących Celów Powietrznych (ZSMCP)
  • kandydatów na techników systemów BSP
 2. Wspieranie Wydziału Lotnictwa WSOSP w kształceniu specjalistycznym podchorążych i studentów cywilnych specjalności BSP w zakresie:
  • zasad użycia, taktyki działania, procedur operacyjnych, budowy i eksploatacji systemów BSP
  • szkolenia praktycznego z użyciem symulatorów i trenażerów BSP
  • szkolenia praktycznego w powietrzu z użyciem systemów BSP
 3. Udział w tworzeniu doktryn, procedur, norm i zasad realizacji zadań z użyciem systemów BSP;
 4. Udział w opiniowaniu instrukcji, regulaminów i innych dokumentów normatywnych związanych z funkcjonowaniem systemów BSP